Ubezpieczenia w Leasingu - RCI Leasing

UBEZPIECZENIA W LEASINGU   

Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie, aby zapewnić poczucie finansowego bezpieczeństwa  w nieprzewidzianych sytuacjach losowych podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie - MetLife TUnŻiR S.A.., aby stworzyć łączoną ofertę produktów leasingowych z ubezpieczeniem na życie. Rata leasingu zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby móc zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in. z hospitalizacją, niezdolnością do pracy lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Nasza oferta jest adresowana zarówno do klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

- ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 67 lat w momencie zawarcia umowy o finansowanie pojazdu
- osoba fizyczna, która występuje w umowie jako leasingobiorca ( lub wskazana przez osobę prawną będącą leasingobiorcą )
- podpisała deklarację przystąpienia do umowy
W ramach jednej umowy leasingu z ubezpieczeniem może przystąpić maksymalnie 6 osób fizycznych

Zakres ochrony obejmuje:
• Śmierć Ubezpieczonego
• Trwałą Niezdolnośc do Pracy Ubezpieczonego
• Hospitalizację Ubezpieczonego

Świadczenie dla kredytobiorcy to m.in..:

- spłata pozostałego kapitału brutto wraz z należnymi odsetkami (gdy przewidziano: z opcją wykupu) w przypadku trwałej niezdolności do pracy** ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci bądź
- spłata do maksymalnie 8 miesięcznych czynszów leasingowych wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego na skutek choroby lub wskutek nieszczęśliwego wypadku

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?

Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:

Marsh Services Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Tel.22 456 42 34, 22 456 42 40

 

* Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia leasingobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie korzystających z „Bezpieczny Leasing", a w szczególności z zapisami dotyczącymi wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.
** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.

                                                                           

ZNAJDŹ DEALERA

Wypełnij formularz kontaktowy