Ubezpieczenia w Leasingu - RCI Leasing

UBEZPIECZENIA W LEASINGU

Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Dążąc do zapewnienia poczucia finansowego bezpieczeństwa w nieprzewidzianych sytuacjach losowych podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie - Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Dla naszych Klientów przygotowaliśmy ofertę produktów leasingowych z indywidualnym ubezpieczeniem na życie. Rata leasingu zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby móc zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in. z hospitalizacją, trwałą niezdolnością do pracy lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie „Bezpieczny Leasing” adresowane jest do osób fizycznych, które zawarły z RCI Leasing Polska sp. z o.o. mowę leasingu lub do osób fizycznych wskazanych przez osobę prawną, będącą strona Umowy leasingu z RCI Leasing Polska sp. z o.o.


Umowę Ubezpieczenia może zawrzeć Klient który:

- ukończyła 18 lat, ale nie ukończył 70 roku zycia w dniu wnioskowania o zawarcie Umowy Ubezpieczenia  
- podpisał Szczegółową Umowę Ubezpieczenia


W ramach jednej umowy leasingu z Ubezpieczeniem na podstawie Umowy Ubezpieczenia może być objętych maksymalnie 6 osób fizycznych.

Zakres ochrony "Bezpieczny Leasing" w ramach wariantu podstawowego obejmuje:

• Śmierć Ubezpieczonego; 

• Trwałą Niezdolność do Pracy Ubezpieczonego na skutek choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku;  

• Hospitalizację Ubezpieczonego min. 30 dni na skutek Nieszczęśliwego Wypadku lub Choroby.

 

Zakres ochrony Bezpieczny Leasing w ramach wariantu rozszerzonego obejmuje:

• Śmierć Ubezpieczonego;

• Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego;

• Trwałą Niezdolność do Pracy Ubezpieczonego na skutek choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku;  

• Hospitalizację Ubezpieczonego min. 4 dni na skutek Nieszczęśliwego Wypadku;

• Assistance w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku.


Świadczenie dla Ubezpieczonego to m.in..:

- spłata pozostałego kapitału brutto wraz z należnymi odsetkami (gdy przewidziano: z opcją wykupu) w przypadku trwałej niezdolności do pracy** ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci,


- spłata do maksymalnie 8 miesięcznych rat leasingowych wraz z należnym podatkiem VAT w przypadku min. 30-dniowej hospitalizacji ubezpieczonego dla każdego NW lub choroby oraz gdy hospitalizacja spowodowana jest tymi samymi przyczynami

-wypłata świadczenia w wysokości 200 zł za każdy dzień hospitalizacji (max za 90 dni dla każdego roku trwania Ubezpieczenia) w przypadku min. 4-dniowej hospitalizacji na skutek NW (dotyczy wariantu rozszerzonego). 


Pełen zakres ubezpieczenia "Bezpieczny Leasing" znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oraz w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia (SUU).

Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?

Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:

Marsh Services Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Tel. 22 376 13 13; 22 376 19 93  

 

* Przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia "Bezpieczny Leasing" Ubezpieczony powinien się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz Szczegółową Umową Ubezpieczenia (SUU), a w szczególności z zapisami dotyczącymi wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 
Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.
** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć 12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.

                                                                           

ZNAJDŹ DEALERA

Wypełnij formularz kontaktowy