Ubezpieczenia w kredycie - RCI Banque

UBEZPIECZENIA W KREDYCIE

Poniżej prezentujemy Państwu rodzaje ofert związanych z ubezpieczeniami w kredycie. RCI Bezpieczny kredyt to ubezpieczenie na życie, gdzie warunki zostały ściśle dopasowane do Kredytu w RCI Banque SA Oddział w Polsce. Okres Ubezpieczenia odpowiada okresowi umowy kredytowej, suma ubezpieczenia odpowiada wartości Kredytu i zmienia się wraz ze spłatą kredytu a świadczenia z ubezpieczenia odpowiadają wartości zadłużenia / ratom kredytu określonym w harmonogramie. Niniejsze ubezpieczenie proponowane jest w dwóch wariantach podstawowym i rozszerzonym. Jako uzupełnienie tego ubezpieczenia  proponujemy opcję ubezpieczenia od Utraty Pracy, które wspomoże w trudnej sytuacji życiowej. Klienci Kredytowi mają również możliwość dodatkowego zabezpieczenia wartości swojego pojazdu poprzez wykupienie ubezpieczenia GAP MTE 20%.

RCI BEZPIECZNY KREDYT

Życie może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Chcesz mieć pewność, że nic nie zakłóci realizacji zawartej umowy? By tak się stało, podjęliśmy współpracę z jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeń na życie - Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., aby stworzyć łączoną ofertę produktów kredytowych z indywidualnym ubezpieczeniem na życie. Rata kredytu zawiera składkę ubezpieczeniową po to, aby zabezpieczyć Ciebie bądź Twoich bliskich na wypadek finansowych następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych m.in. z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Bezpieczny Kredyt adresowane jest do osób fizycznych które zawarły z RCI Banque SA Umowę o kredyt oraz osób fizycznych wskazanych przez osobę prawną (spółkę) będącą stroną Umowy o kredyt z Bankiem.

Umowę Ubezpieczenia może zawrzeć Klient, który:

- ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 70 lat w dniu wnioskowania o zawarcie Umowy Ubezpieczenia
- osoba fizyczna, która występuje w umowie jako kredytobiorca (lub wskazana przez kredytobiorcę - osobę prawną)
- podpisała Szczegółową Umowę Ubezpieczenia

W przypadku gdy w Umowie o kredyt występuje dwóch lub więcej Kredytobiorców, Ubezpieczonym może być tylko jeden z nich.

Zakres ochrony Ubezpieczenia „Bezpieczny Kredyt” obejmuje:****

Śmierć Ubezpieczonego

Śmierć na skutek Nieszczęśliwego Wypadku Komunikacyjnego

Trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego

Czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego / Hospitalizacja na skutek NW

Hospitalizacja min. 3-dniowa Ubezpieczonego w wyniku NW lub choroby


Świadczenie dla kredytobiorcy to m.in.:****

- całkowita spłata salda zadłużenia (według stanu na dzień zdarzenia ubezpieczeniowego) z umowy kredytowej w przypadku uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy lub w przypadku jego śmierci 

- spłata nawet do 15 rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku uznania ubezpieczonego za czasowo niezdolnego do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku w wyniku roszczenia z więcej niż jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem***

- wypłata świadczenia w wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej przypadającej do spłaty po 3-dniowym okresie hospitalizacji wg obowiązującego harmonogramu spłat

Co zrobić w przypadku zdarzenia objętego ochroną?

Każde roszczenie powinno być zgłoszone niezwłocznie do operatora:

Marsh Services Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Tel. 22 376 13 13, 22 376 19 93.

* Przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia "Bezpieczny Kredyt" Kerdytobiorca powinien się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz Szczegółową Umową Ubezpieczenia (SUU), a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. OWU i SUU są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.
** Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy.
*** Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 61. dnia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego.
**** Zakres ubezpieczenia zależy od rodzaju kredytu, wariantu i wieku kredytobiorcy.

       

UTRATA PRACY/BEZPIECZNE RACHUNKI

Klientom, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie RCI Bezpieczny Kredyt, dajemy również możliwość skorzystania z ubezpieczenia od Utraty Pracy/Bezpieczne Rachunki.

Zwykle jest tak, że raty kredytu spłacasz ze swojej pensji. Kiedy stracisz pracę, znikną środki, którymi spłacasz kredyt. Z ubezpieczeniem od Utraty Pracy/Bezpieczne Rachunki w takiej sytuacji możesz być spokojny, ponieważ dla klientów zatrudnionych na czas nieokreślony lub czas określony nie krótszy niż okres kredytu, przewidzieliśmy wypłatę świadczenia w razie bezrobocia*:

 - Maksymalny okres spłaty obejmuje 12 miesięcy,
 - Maksymalna wartość spłacanej raty to 3.500 zł miesięcznie.


*utrata pracy zachodzi, kiedy zostaniesz zwolniony w trybie wypowiedzenia lub za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika (np. upadłość firmy, likwidacja stanowiska pracy); świadczenie przysługuje w razie, kiedy nabędziesz status bezrobotnego wraz z prawem do zasiłku.

...a dla osób zatrudnionych na czas określony krótszy niż okres kredytu oraz otrzymujących dochód z innych źródeł niż umowa o pracę pomożemy w przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku. W jaki sposób pomagamy klientowi znajdującemu się w szpitalu na skutek wypadku? Otóż maksymalnie przez okres 6 miesięcy "ubezpieczenie zwraca" klientowi będącemu w szpitalu opłaty domowe**.


**opłaty domowe są rozumiane jako: czynsz, gaz, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, usługi wodno-kanalizacyjne, fundusz remontowy, wywóz śmieci, ochrona nieruchomości, abonament za TV i Internet, miejsce postojowe lub parkingowe.

Zakres Ubezpieczenia „Utraty Pracy/Bezpieczne Rachunki” stanowią jeden pakiet i w przypadku świadczenia występują wymiennie w zależności od statusu zatrudnienia.
 

UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ GAP MTE 20%

Potrzeba użytkowania auta ma szczególne znaczenie w przypadku, kiedy pojazd jest dla Ciebie narzędziem pracy. Prowadzisz firmę i potrzebujesz auta do odwiedzania klientów bądź codziennych dojazdów do pracy? Wypłata odszkodowania w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego zwróci Ci jedynie wartość rynkową auta.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP MTE 20% (5) ma na celu dołożyć do wypłaty z polisy komunikacyjnej dodatkową wypłatę w wysokości 20% wartości rynkowej utraconego lub zniszczonego auta.

To świadczenie można przeznaczyć na:

1) kolejne auto - sfinansować koszt kredytu lub leasingu (prowizja za udzielony kredyt, wkład własny, koszty polisy komunikacyjnej),

2) zakup auta młodszego lub większego w stosunku do auta poprzednio użytkowanego, przez co klient zwiększa sobie komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Ochrona Twojego auta w ubezpieczeniu GAP MTE 20% trwa nawet do 96 miesięcy


(1) Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Korzystających z „Bezpieczny Kredyt", a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Szczególne Warunki są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

(2) Zakres ubezpieczenia zależy od wieku kredytobiorcy.

(3) Od daty nieszczęśliwego wypadku lub rozpoczęcia choroby do czasu uznania ubezpieczonego za trwale niezdolnego do pracy musi upłynąć12 miesięcy, jednakże w przypadku zdarzeń opisanych w warunkach ubezpieczenia przewidziane są terminy krótsze niż 12 miesięcy. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się po upływie 61. dnia czasowej niezdolności do pracy ubezpieczonego.
 
(4) Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW „Ochrona Zarobków” o indeksie SWU RCI Bank OZ/01 a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

(5) Przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia Kredytobiorca powinien się zapoznać ze SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KREDYTOBIORCÓW NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ GAP MTE 20 % (INDEKS SWU RCI Bank GAP/02) oraz SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KORZYSTAJĄCYMI NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ GAP (INDEKS RCP GAP/01) a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia są dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.

ZNAJDŹ DEALERA

Wypełnij formularz kontaktowy