Najczęściej zadawane pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej znajdują się kategorie najczęściej zadawanych pytań. Wybierz tę która Cię interesuje. Mamy nadzieję, że odpowiedzi dostarczą niezbędnych informacji i rozwieją wszelkie wątpliwości. Jeśli nie, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

KREDYT

LEASING

UBEZPIECZENIE

KREDYT

1. Jakie dokumenty wymagane są do podpisania umowy?

1. Jakie dokumenty wymagane są do podpisania umowy?

Do podpisania umowy przez klienta indywidualnego wymagane są:

1. Dowód osobisty albo paszport i prawo jazdy.
2. Dokument potwierdzający źródło i wysokość średnich dochodów netto z 3 ostatnich miesięcy.

SZCZEGÓŁY

Do podpisania umowy przez przedsiębiorców wymagane są:

1. Dokument tożsamości reprezentantów spółki, dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
2. Dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodów.
3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
4. NIP oraz Regon.

SZCZEGÓŁY

2. Jakie zabezpieczenia kredytu stosuje RCI?

W przypadku klienta indywidualnego:

1. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej autocasco.
2. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na życie.
3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym.
4. Przewłaszczenie połówkowe (przewłaszczenie na współwłasność Banku) przy wpłatach własnych poniżej 10% wartości przedmiotu finansowania i okresie finansowania powyżej 48 miesięcy).

W przypadku przedsiębiorców:

1. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej autocasco.
2. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na życie (nie dotyczy spółek kapitałowych).
3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym.
4. Brak przewłaszczenia połówkowego (przewłaszczenie na współwłasność Banku) przy wpłatach własnych od 20% przedmiotu finansowania i okresie finansowania do 48 miesięcy).

 

3. Jakie dokumenty są niezbędne do zmiany adresu korespondencyjnego/zameldowania lub siedziby firmy?

W przypadku adresu korespondycyjnego:

Wystarczy przesłać pisemną dyspozycję zmiany adresu korespondencyjnego podpisaną przez Kredytobiorcę/ców (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu)

W przypadku zmiany adresu zameldowania lub siedziby firmy.

Zmiana adresu zameldowania następuje po przeslaniu pisemnej informacji o takiej zmianie wraz z kserokopią dokumentu tożsamości potwierdzającego zmianę (dotyczy osoby fizycznej) lub w przypadku firm zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu)
 

4. W jaki sposób zostanie przeliczony harmonogram i czy otrzymam nowy harmonogram?

Nadpłata przewyższająca wysokość najbliższej raty jest przeznaczana na spłatę kapitału. Nowy harmonogram spłat jest przesyłany na adres korespondencyjny.

5. W jaki sposób mogę uzyskać zwrot nadpłaty?

Należy zwrócić się do Banku z pisemną dyspozycją zwrotu nadpłaty (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu)

6. Czy po zamknięciu umowy zgodnie z terminem otrzymam jakieś dokumenty?

Po zamknięciu umowy kredytowej bank przesyła informację o spłacie całkowitej oraz dokumenty zwalniające zabezpieczenia.

 

7. Spłaciłem/spłaciłam kredyt a widnieję w BIK-u, kiedy zostanę z niego usunięta?

Bank nie usuwa informacji z Biura Informacji Kredytowej S.A. po spłacie kredytu, ale przekazuje stan salda umowy kredytowej na koniec każdego miesiąca. Jeśli umowa została spłacona Bank przekaże datę zamknięcia oraz „zerowe” saldo należności wymagalnych.

1. Jaka jest procedura przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy?

Jeżeli umowa kredytu została zawarta z firmą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowa może zostać zamknięta na podstawie pisemnej dyspozycji klienta (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu) w dacie najbliższej raty. Opłata za przedterminowe rozwiązanie umowy pobierana jest zgodnie z obowiązującą klienta Tabelą Prowizji i Opłat Banku (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu).

Jeżeli umowa kredytu została zawarta z konsumentem przed 18 grudnia 2011 roku (link do: słownik pojęć) wówczas zamknięcie umowy dokonywane jest w dacie najbliższej raty na podstawie pisemnej dyspozycji klienta. Bank nie pobiera opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy.

Jeżeli umowa kredytu została zawarta z konsumentem po 17 grudnia 2011 roku wówczas przedterminowe rozwiązanie umowy dokonywane jest na podstawie przelewu całkowitej spłaty. Bank odstąpił czasowo od pobierania opłat za wcześniejszą spłatę od takich umów.

2. Kiedy najwcześniej mogę zamknąć umowę?

Jeżeli umowa kredytu została zawarta z firmą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą albo z konsumentem przed 18 grudnia 2011 roku wówczas zamykana jest w dacie najbliższej raty po spłacie całkowitej. Procedura opisana w pytaniu powyżej.

W przypadku konsumentów którzy zawarli umowę po 17 grudnia 2011 roku umowa może zostać zamknięta w dniu całkowitej spłaty.

W obydwu przypadkach dokumenty zostaną wysłane w ciągu maksymalnie 14 dni.

 

3. Jaką kwotę mam wpłacić?

Aktualne saldo do spłaty można sprawdzić w Dziale Obsługi Umów pod numerem 22 541 13 85.

 

4. Czy otrzymam dokumenty potwierdzające spłatę?

Dokumenty potwierdzające spłatę i zwolnienie zabezpieczeń są wysyłane na adres korespondencyjny w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy.

5. Czy po otrzymaniu dokumentów mam dokonać jeszcze jakichś formalności?

Jeżeli Bank był współwłaścicielem pojazdu (był wpisany do dowodu rejestracyjnego) należy udać się do Wydziału Komunikacji z dokumentem zwalniającym to zabezpieczenie w celu wykreślenia Banku z dowodu rejestracyjnego.

6. Czy są jakieś dodatkowe opłaty z tytułu wcześniejszej spłaty?

Opłata za przedterminową spłatę kredytu pobierana jest zgodnie z obowiązującą klienta Tabelą Prowizji i Opłat Banku. (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu)

 

7. Czy muszę spłacić wszystkie odsetki przy wcześniejszym rozwiązaniu?

Nie. Bank pobiera tylko odsetki przypadające na dzień wymagalności najbliższej raty.

Jeżeli umowa została zawarta po 17 grudnia 2011 roku z konsumentem wówczas odsetki pobierane są w wysokości przypadającej na dzień spłaty.

8. Co dzieje się z Kartą Pojazdu po zakończeniu kredytu?

Karta Pojazdu która była zabezpieczeniem spłaty kredytu i została zdeponowana w Banku zostaje przesłana listem poleconym wraz z dokumentami zakończenia umowy na adres korespondencyjny.

1. Czy muszę zgłaszać do RCI szkodę?

Należy zgłosić informację o szkodzie całkowitej lub utracie przedmiotu kredytowania. (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu)

2. Na czyje konto wpływają środki z odszkodowania: a) przy częściowej szkodzie powyżej 10 tys. zł? b) przy częściowej szkodzie do 10 tys. zł? c) przy szkodzie całkowitej?

a) Jeżeli na umowie kredytowej nie ma zaległości odszkodowanie może zostać przekazane Kredytobiorcy lub osobie przez niego wskazanej.

W przypadku istnienia zaległości odszkodowanie jest kierowane na rachunek kredytowy.

b) Kredytobiorca może wskazać ubezpieczycielowi, w Upoważnieniu osobę lub firmę której ma być wypłacone odszkodowanie. (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu)

c) W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie musi wpłynąć na rachunek kredytowy.
 

3. Czy istnieje możliwość przelania środków z odszkodowania bezpośrednio na warsztat naprawczy?

Przy szkodach częściowych do 10 tys. zł Kredytobiorca może wskazać w Upoważnieniu osobę/firmę której ma być wypłacone odszkodowanie i może to być warsztat naprawczy. Zgodnie z regulaminem kredytowania takie upoważnienie może być wystawione bez konieczności uzyskania zgody  Banku. (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu)

INNE

1. Czy istnieje możliwość rozłożenia kredytu 50/50 na raty?

Tak, prosimy zwrócić się do Banku z wnioskiem o zmianę warunków spłaty kredytu balonowego (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu) lub skontaktować się w tej sprawie z pracownikiem Banku pod numerem 22 541 13 86.

 

2. Czy istnieje możliwość wystawienia duplikatu umowy kredytowej, dokumentów potwierdzających spłatę?

Tak, istnieje możliwość uzyskania duplikatu umowy i dokumentów potwierdzających spłatę należy zwrócić się do Banku o duplikat (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu).

Opłata za duplikaty pobierana jest zgodnie z obowiązującą klienta Tabelą Prowizji i Opłat Banku (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu).


 

3. Co zrobić aby otrzymać opinię bankową lub potwierdzenie salda i czy coś to kosztuje?

Aby uzyskać opinię bankową lub potwierdzenie salda należy zwrócić się z pisemną dyspozycją do Banku (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu). Opłata za opinię bankową oraz potwierdzenie salda jest pobierana zgodnie z obowiązującą klienta Tabelą Prowizji i Opłat Banku (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu).

4. Czy istnieje możliwość zmiany daty raty i jakie są koszty?

Zmiana daty raty możliwa jest na podstawie pisemnej dyspozycji. (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu) Opłata za zmianę daty raty pobierana jest zgodnie z obowiązującą klienta Tabelą Prowizji i Opłat banku (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu).

5. Czy istnieje możliwość opóźnienia terminu spłaty?

Opóźnienie spłaty rat powoduje naliczanie odsetek za opóźnienie zgodnie z obowiązującą klienta Tabelą Prowizji i Opłat Banku. Ponadto może powodować dodatkowe koszty za wezwania do zapłaty lub w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności windykacyjnych koszty opłat windykacyjnych. (link do: dokumenty związane z obsługą kredytu).

 

6. Czy istnieje możliwość „wakacji” od kredytu?

Wakacje od kredytu powodują kumulację np. 2 rat w jednym terminie płatności dlatego też nie jest to rozwiązanie preferowane przez Bank.

7. Jak najszybciej dostarczyć kopię polisy ubezpieczenia komunikacyjnego?

Kopię aktualnej polisy, zawierającą cesję na RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, można przesłać w formie skanu na adres mailowy:
polisy-kredyty@rcibanque.com lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby banku.

MOBILIZE FINANCIAL SERVICES

Dlaczego RCI Banque S.A. Oddział w Polsce oraz RCI Leasing Polska Sp. z o.o. ma nową nazwę handlową?

Spółki wzmacniają swoje powiązania z Mobilize - nową, innowacyjną marką Grupy Renault.

Pod nową nazwą handlową będziemy nadal oferować finansowanie, kredyty, leasing, najem, ubezpieczenie i inne usługi, aby wspólnie budować nowe formy mobilności.

Czy Mobilize Financial Services jest nadal częścią Renault Groupe?

Tak, Mobilize Financial Services jest nadal częścią i partnerem finansowym Groupe Renault marek Renault, Dacia, Nissan i Alpine.

Czy zmiana nazwy handlowej ma wpływ na obsługę klienta?

Nie, zmiana nazwy handlowej na Mobilize Financial Services w żaden sposób nie wpływa na obszar obsługi klienta. Nasze zespoły będą zawsze do Twojej dyspozycji, aby opowiadać na każde pojawiające się pytanie związane z obsługą umowy. Zmianie ulegnie jedynie domena adres e-mail naszej obsługi klienta z @rcibanque.pl na @mobilize-fs.pl

Czy nadal mogę kontaktować się z moim dealerem Renault i Dacia?

Tak, Mobilize Financial Services jest nadal partnerem finansowym Renault Groupe. Autoryzowany Partner Renault i Dacia z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania dotyczące naszych ofert oraz zwrotu lub odnowienia umowy finansowania.

Czy moje dokumenty (umowy, harmonogramy, faktury, dowód rejestracyjny itp.) ulegną zmianie?

Nie, RCI Banque S.A. Oddział w Polsce oraz RCI Leasing Polska Sp. z o.o. pozostają podmiotem prawnym - zmienia się tylko nazwa handlowa.

Wszystkie dokumenty będą jedynie aktualizowane o logo Mobilize Financial Services.

Czy zmiana nazwy handlowej ma jakikolwiek wpływ administracyjny na polecenia zapłaty?

Nie, nic się nie zmienia. RCI Banque S.A. Oddział w Polsce oraz RCI Leasing Polska Sp. z o.o. pozostaje podmiotem prawnym. W związku z tym treść poleceń zapłaty pozostaje niezmieniona i nie trzeba podpisywać nowego upoważnienia do polecenia zapłaty.

LEASING

OGÓLNE LEASING

1. Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy leasingowej?


Do podpisania umowy leasingowej przez przedsiębiorców wymagane są:

1. Dokument tożsamości reprezentantów spółki, dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
2. Dokumenty finansowe potwierdzające wysokość dochodów.
3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
4. NIP oraz Regon.

SZCZEGÓŁY

2. Ile trwa procedura zawarcia umowy leasingu?

W chwili otrzymania akceptacji wniosku możliwe jest podpisanie umowy ze strony klienta. Wszystkie wnioski przesłane do godziny 16:00 w dniach pracy RCI LEASING Polska Sp. z o.o. otrzymują decyzję leasingową tego samego.

Odbiór pojazdu możliwy jest w ciągu min. 2-3 dni, przy założeniu, że dokumenty (rejestrowe + ewentualne finansowe klienta oraz identyfikacyjne reprezentantów, jak również umowa i zabezpieczenia) są kompletne i poprawne.

Np.

N -dzień złożenia wniosku i podpisania umowy

N+1 lub 2 dni (zależne od urzędu) rejestracja pojazdu w Urzędzie Komunikacji oraz podpisanie umowy przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

N+2 lub 3 dzień (w zależności od powyższego) odbiór pojazdu przez klienta.

3. Czy otrzymam leasing, jeżeli rozpoczynam działalność?

Tak istnieje taka możliwość na podstawie indywidualnej analizy i oceny.

4. Czy można leasingować samochód używany?

Samochody używane są leasingowane do 5 lat od dnia pierwszej rejestracji.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

1. Co mam zrobić w przypadku gdy skradziona zostanie jedna lub obie tablice rejestracyjne?

Należy dostarczyć:

- Pismo przewodnie z prośbą o wyrobienie duplikatu tablicy lub przerejestrowanie na nowe numery rejestracyjne,
- Dowód rejestracyjny,
- Tablicę, która pozostała na pojeździe

- Zaświadczenie z policji o kradzieży tablic/tablicy rejestracyjnej.
 

2. Co mam zrobić w przypadku zaginięcia jednej lub obu tablic rejestracyjnych?

Należy dostarczyć:

- Pismo przewodnie z prośbą o wyrobienie duplikatów/tu tablic/y lub przerejestrowanie na nowe numery rejestracyjne,
- Dowód rejestracyjny,
- Tablicę, która pozostała na pojeździe.

3. W jaki sposób odebrać dowód rejestracyjny zatrzymany przez policję?

Należy dostarczyć:

- Pismo przewodnie z prośbą o odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
- Oryginał zaświadczenia ze stacji diagnostycznej(badanie techniczne)
- Oryginał pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego wydanego przez policję.

 

4. W jaki sposób odebrać zagubiony/skradziony dowód rejestracyjny?

Należy dostarczyć:

- Pismo przewodnie z prośbą o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
- Oryginał okresowego badania technicznego w przypadku gdy pojazd ma powyżej 3 lat.

 

5. W jaki sposób dokonać adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zamontowaniu instalacji gazowej?

Należy dostarczyć:

- Uzyskanie zgody na montaż instalacji gazowej na leasingowanym pojeździe,
- Dowód rejestracyjny,
- Oryginał faktury za montaż instalacji gazowej na pojeździe-faktura winna być wystawiona na leasingobiorcę,
- Oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji instalacji gazowej,
- Oryginał okresowego badania technicznego w przypadku gdy pojazd ma powyżej 3 lat.

 

6. W jaki sposób dokonać adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o zmianie ilości miejsc w pojeździe?

Należy dostarczyć:

- Uzyskanie zgody na zmianę parametrów technicznych pojazdu,
- Dowód rejestracyjny,
- Rozszerzone badania techniczne potwierdzające zmiany dokonane na pojeździe

W/w zmiany mogą być dokonane dopiero po wydaniu stałego dowodu przez wydział komunikacji.

 

7. Co mam zrobić gdy zbliża się termin wymiany dowodu rejestracyjnego z czasowego na stały?

Należy dostarczyć:

Pozwolenie czasowe wraz z kopią polisy OC należy przesłać osobiście na adres naszej spółki lub za pośrednictwem autoryzowanego punktu sprzedaży marki: RENAULT, DACIA, NISSAN.

 

8. Co mam zrobić by dokonać wpisu do dowodu rejestracyjnego np. haka holowniczego lub VAT?

Dotyczy; haka holowniczego i instalacji gazowej , trzeciej tablicy oraz „TAXI” i „L”.

Zgody są wydawane indywidualnie i związane z produktami (LPG - Tytan, Taxi – GAP).

Wpisanie do dowodu rejestracyjnego informacji o instalacji LPG lub haku holowniczym  jak również taksówki i nauki jazdy jest każdorazowo ODPŁATNIE.

Po rejestracji pojazdu (również na pozwoleniu czasowym)  konieczne jest przeprowadzenie badania technicznego (koszt Korzystającego).

Dostarczenie prawidłowego badania technicznego (w przypadku instalacji gazowej wraz z homologacją instalacji musi być dostarczona faktura za montaż LPG lub zapis o montażu instalacji gazowej na fakturze zakupu pojazdu)  oraz dowodu rejestracyjnego co uprawnia do dokonania odpowiednich wpisów do niego.

Zamontowany hak holowniczy czy instalacja gazowa (nawet jeżeli jest informacja o zakupie na fakturze) nie uprawnia do wpisania takowej informacji do dowodu rejestracyjnego bez odpowiednich badań technicznych.

Wyrobienie trzeciej tablicy rejestracyjnej jest czynnością dodatkową wychodzącą po za standardowa rejestracje i wiąże się z dodatkowymi  czynnościami i kosztami dlatego też ta usługa jest odpłatna.

Przy zapytaniu o zgodę na montaż LPG lub / i przystosowanie do TAXI lub L  przy pierwszej rejestracji nie obciążamy za wydanie zgody w trakcie trwania umowy zgoda jest odpłatna.

 

Wszelkie wpisy informacyjne do dowodu rej. takie jak np. VAT są czynnością dodatkową i są odpłatne zgodnie z obowiązującą  tabelą opłat dodatkowych (opłat administracyjnych).

Czynności są płatne zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat Dodatkowych.

 

 

ZAKOŃCZENIE UMOWY - LEASING

1. Kiedy stanę się właścicielem samochodu?

Po uregulowaniu wszelkich należności z tytułu opłat leasingowych, opcji wykupu oraz spełnieniu formalności związanych z wykupem wystawiana jest faktura sprzedaży.

 

2. Czy mogę wskazać osobę trzecią, jako nabywcę użytkowanego przeze mnie auta? Czy mogę wykupić samochód jako osoba fizyczna?

Sprzedaż pojazdu może odbyć się wyłącznie na podmiot gospodarczy będący stroną umowy leasingu.

 

3. Czy w przypadku kończącej się umowy muszę wcześniej zgłosić chęć nabycia leasingowanego samochodu?

Nie ma potrzeby zgłaszania chęci wykupu do Finansującego. RCI Leasing Polska Sp. z o.o. najpóźniej na miesiąc przed planowanym zakończeniem umowy przesyła fakturę proforma na wartość opcji wykupu. Uregulowanie w/w faktury jest potwierdzeniem chęci wykupu pojazdu.

Jeżeli masz zawartą umowę leasingu wraz z umową serwisową musisz zgodnie z warunkami umowy najpóźniej na 60 dni przed planowanym terminem zakończenia zgłosić do RCI  pisemnie chęć wykupu pojazdu. Brak takiego pisma będzie skutkował przejściem prawa wykupu pojazdu na dealera u którego zawierana była umowa.

4. Jakie są warunki dokonania regularnego zakończenia umowy i wykupu pojazdu?

W przypadku podpisanej umowy leasingu wraz z umową serwisową konieczne jest pisemne zgłoszenie chęci wykupu najpóźniej na 60 dni przed planowanym terminem zakończenia.

Dla podpisanych umów leasingu bez umowy serwisowej nie ma obowiązku zgłaszania chęci wykupu.

Pozostałe warunki konieczne:

- brak zaległości z tytułu opłat leasingowych,
- zapłata faktury proforma,
- dostarczenie Finansującemu kopii polisy ubezpieczeniowej ważnej w dniu planowanego zakończenia umowy.

5. W jaki sposób i kiedy RCI Leasing prześle dokumenty zakończenia umowy i jakie to dokumenty.

Dokumenty wysyłane są pocztą kurierską do Dealera/Partnera, u którego była podpisywana umowa leasingu, w dniu zakończenia umowy (pierwszego dnia roboczego jeśli koniec umowy wypada w dni wolne od pracy). Dostarczenie dokumentów odbywa się następnego dnia roboczego. Komplet dokumentów kończących umowę składa się z: oryginał faktury sprzedaży, karta pojazdu oraz weksel pozostawiony na zabezpieczenie umowy leasingu.

6. Czy RCI Leasing sprzeda mi samochód kilka dni wcześniej jeżeli wcześniej wpłacę środki na wykup auta?

Faktura sprzedaży może być wystawiona wyłącznie w dniu planowanego zakończenia umowy. Wcześniejszy wpływ środków z tytułu faktury proforma na konto RCI Leasing Polska Sp. z o.o. nie skutkuje wcześniejszym zamknięciem umowy.

 

7. Na jakiej podstawie mam dokonać zapłaty kwoty wykupu?

Podstawą do zapłaty kwoty wykupu jest faktura proforma wysyłana przez Finansującego. Niezależnie jednak od otrzymania w/w faktury Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczenia wartości wykupu zgodnie z umową.

8. Czy po otrzymaniu faktury proforma mogę ubezpieczyć samochód na siebie jako właściciela pojazdu a nie na RCI Leasing?

Tak, po otrzymaniu faktury proforma Leasingobiorcy przysługuje możliwość zawarcia kontynuacji ubezpieczenia komunikacyjnego na siebie jako właściciela pojazdu, jednak należy skonsultować taką możliwość ze swoim ubezpieczycielem.

9. Czy możliwe jest wcześniejsze zakończenie umowy z wykupem auta przez Leasingobiorcę?

Umowa leasingu może zostać zakończona wcześniej pod warunkiem zachowania wymaganego przepisami minimalnego okresu jej trwania tj. dla samochodów 2 lata i uzyskania zgody Finansującego. Cena sprzedaży równa jest wówczas sumie zdyskontowanych rat leasingowych oraz opcji wykupu. Przy wcześniejszym zakończeniu następuje całkowite rozliczenie umowy i obowiązują opłaty dodatkowe zgodnie z obowiązującą u Finansującego Tabelą Opłat Dodatkowych. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu).

Powyższa zasada nie obowiązuje dla podpisanych umów leasingu wraz z umową serwisową.

10. Czy możliwe jest wcześniejsze zakończenie umowy ze zwrotem pojazdu?

Zakończenie umowy ze zwrotem pojazdu może się odbyć w dowolnym momencie trwania umowy, pod warunkiem uzyskania zgody Finansującego. Przy wcześniejszym zakończeniu umowy obowiązują opłaty dodatkowe zgodnie z obowiązującą u Finansującego Tabelą Opłat Dodatkowych. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu)

Powyższa zasada nie obowiązuje dla podpisanych umów leasingu wraz z umową serwisową.

11. W jaki sposób mogę rozpocząć procedurę wcześniejszego zakończenia umowy?

W celu rozpoczęcia procedury wcześniejszego zakończenia umowy ze zwrotem pojazdu należy złożyć do Finansującego wniosek. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu)

W celu rozpoczęcia procedury wcześniejszego zakończenia umowy z wykupem pojazdu przez Korzystającego należy złożyć do Finansującego wniosek. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu)

12. Co należy zrobić w szkody całkowitej lub kradzieży samochodu?

Szkodę/kradzież należy zgłosić do Działu Ubezpieczeń (pisemnie na adres spółki, fax 22 541 13 01/02). Rozliczenie umowy następuje po otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczyciela lub decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania oraz ewentualnej sprzedaży pozostałości po szkodzie.

INNE-LEASING

1. Czy jest możliwe dokonanie cesji umowy leasingu?

Tak, po uzyskaniu uprzedniej zgody Finansującego. Wszystkie wnioski rozpatrywane są indywidualnie. Nowym Korzystającym może zostać wyłącznie podmiot gospodarczy.

2. Jakie dokumenty są wymagane do dokonania cesji umowy leasingu?

W celu dokonania cesji umowy leasingu niezbędne jest przesłanie do Finansującego wniosku o wyrażenie zgody na przepisanie umowy leasingu. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu)

W załączeniu wniosku należy przesłać dokumenty finansowe i rejestrowe Przejmującego, takie jak do zwarcia nowej umowy leasingu.

3. Czy w przypadku dokonania cesji umowy leasingu ulegają zmianie warunki umowy dla nowego Korzystającego?

Nie, nowy Korzystający przejmuje umowę na takich samych warunkach jakie miał dotychczasowy Korzystający. Opłaty związane z cesją umowy są naliczane zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu)

4. Zagubiłem fakturę/nie otrzymałem jej. W jaki sposób mogę uzyskać duplikat?

Aby uzyskać duplikat zagubionej/ nie dostarczonej faktury, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 541 13 80 lub pisemne zgłoszenie na adres Spółki (ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa)

 

5. Czy możliwe jest skrócenie/wydłużenie umowy leasingu?

Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia czasu trwania umowy leasingu, przy czym minimalny okres trwania umowy to 2 lata, a maksymalny to 5 lat. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu)
Wnioski o zmianę warunków umowy leasingu wraz z umową serwisową rozpatrywane są indywidualnie. Gwarantem odkupu pojazdu w tej umowie jest dealer którego zgoda jest niezbędna przy zmianie warunków umowy. Brak zgody dealera skutkuje brakiem możliwości zmiany warunków.


Opłaty związane z taką zmianą są naliczane zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu)

6. Czy muszę zgłaszać chęć wyjazdu leasingowanym pojazdem poza granice Polski?

Leasingobiorca zobowiązany jest zgłosić wyjazd leasingowanym pojazdem poza granice Polski na okres przekraczający 3 miesiące kalendarzowe . (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu).

Finansujący wydaje pisemną zgodę oraz obciąża Korzystającego opłatą administracyjną według obowiązującej Tabeli Opłat Dodatkowych. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu)

 

7. Czy osoby trzecie mogą korzystać z leasingowanego pojazdu?

Osoby trzecie nie będące pracownikami Leasingobiorcy muszą uzyskać uprzednią pisemną zgodę Finansującego na korzystanie z leasingowanego pojazdu. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu)

Wydanie zgody wiąże się z dodatkową opłatą zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych. (link do: dokumenty związane z obsługą leasingu)

 

8. Jak dokonać zmiany siedziby/nazwy i adresu do korespondencji?

Po dostarczeniu pisemnej informacji o zmianie siedziby/nazwy wraz z kopią dokumentu, który potwierdzi zmianę (np. KRS, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), RCI Leasing Polska Sp. z o.o. uaktualni w systemie dane Korzystającego. W przypadku adresu do korespondencji, wystarczy pismo od Klienta z poprawnym adresem na jaki ma być wysyłana korespondencja.

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE LEASING

1. O ile wzrośnie składka, jeśli zgłoszę szkodę?

Składka roczna obliczona w pierwszym roku ubezpieczenia obowiązuje przez cały okres trwania umowy leasingu bez względu na ilość zgłoszonych szkód.

2. Kiedy otrzymam kontynuację polisy?

Polisa zostanie wystawiona na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia i wysłana listem na adres korespondencyjny użytkownika.

3. W jaki sposób uregulować składkę za polisę?

Składka za polisę jest rozłożona na 12 rat i uwzględniona w co miesięcznej fakturze za ratę leasingu.

4. W jakich Towarzystwa Ubezpieczeniowych można ubezpieczyć pojazd?

RCI Leasing Sp. z o.o akceptuje wszystkie dostępne na rynku Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

5. W jakim zakresie powinna być zawarta polisa ubezpieczeniowa?

Korzystający jest zobowiązany do ubezpieczenia pojazdu na rzecz Finansującego w zakresie AC (w tym również od ryzyka kradzieży) i OC.

6. W jaki sposób powinna być dostarczona Finansującemu polisa zawarta przez Korzystającego ? I w jakim terminie?

Korzystający powinien przekazać Finansującemu polisę w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia ubezpieczenia, może to zrobić przesyłając kopię na specjalną skrzynkę mailową: polisy-leasing@rcibanque.com lub faksem na nr 22 541 13 01/02 albo listem na adres Spółki.

7. Od jakiej wartości powinien być ubezpieczony samochód?

Wartość pojazdu powinien ustalić agent wystawiający polisę ubezpieczeniową. Pojazd powinien być ubezpieczony do pełnej wartości rynkowej. W przypadku ubezpieczenia Pojazdu z opcją redukcji sumy ubezpieczenia, w razie zaistnienia szkody Korzystający zobowiązany jest do doubezpieczenia Pojazdu do pełnej wartości rynkowej.

8. W jaki sposób powinna być zawarta polisa, czy z cesją?

Z zawartych umów ubezpieczenia musi wynikać, że właścicielem pojazdu jest Finansujący, a użytkownikiem Korzystający.

9. Czy akceptujemy płatność ratalną za polisę?

Tak, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty raty za polisę.

10. Kto jest zobowiązany do wypowiedzenia polisy OC?

W przypadku ubezpieczenia zawartego przez Korzystającego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych art.28 „ Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy”.

11. Kto jest stroną w umowie leasingu do zawierania polisy?

Stronę zobowiązaną do ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC/OC przez cały okres leasingu określa Umowa Leasingu.

12. Jakie dokumenty są niezbędne przy wyjeździe pojazdem poza granicę kraju?

Finansujący upoważnia Korzystającego do użytkowania pojazdu na terenie krajów objętych zakresem ubezpieczenia Autocasco oraz pod warunkiem posiadania przez użytkownika ubezpieczenia OC, ważnego poza granicami kraju.

13.O ile wzrośnie składka, jeśli zgłoszę szkodęW Programie Allianz lub PZU ?

W Allianz następuje przemieszczenie Klienta według klas taryfowych plus zwyżka 20% za 1 szkodę i 40% za 2 szkody. W PZU następuje przemieszczenie Klienta według tabeli B-M.

 

14. Na jaki czas przysługuje samochód zastępczy w przypadku szkody?

Do 9 dni w wariancie Plus, w wariancie Exclusive do 14 dni a w przypadku kradzieży pojazdu na 21 dni.

15.Od jakiej wartości powinien być ubezpieczony samochód?

Dla pojazdów fabrycznie nowych według wartości fakturowej. Dla pojazdów używanych według wartości rynkowej ustalonej na podstawie katalogu Info Expert bądź Eurotax.

16. W jaki sposób powinna być zawarta polisa, czy z cesją?

Właścicielem na polisie powinno być RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

17. Czy akceptujemy płatność ratalną za polisę w w programie Allianz lub PZU?

Istnieje możliwość zapłaty składki jednorazowo bądź w dwóch ratach.

18. Kto jest stroną w umowie do zawierania polisy w w programie Allianz lub PZU?

Umowa zawierana jest przez Ubezpieczającego na rzecz RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

 

19. Jakie dokumenty są niezbędne przy wyjeździe pojazdem poza granicę kraju?

Finansujący upoważnia Korzystającego do użytkowania pojazdu na terenie krajów objętych zakresem ubezpieczenia Autocasco oraz pod warunkiem posiadania przez użytkownika ubezpieczenia OC, ważnego poza granicami kraju.

20. Kto jest zobowiązany do wypowiedzenia polisy OC?

W przypadku ubezpieczenia zawartego przez Korzystającego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych art.28 „ Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy”.

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE KREDYT

1. O ile wzrośnie składka, jeśli zgłoszę szkodę w Programie Allianz lub PZU?

W Allianz następuje przemieszczenie Klienta według klas taryfowych plus zwyżka 20% za 1 szkodę 40% za 2 szkody. W PZU następuje przemieszczenie Klienta według tabeli B-M.

2. Na jaki czas przysługuje samochód zastępczy w przypadku szkody?

W Allianz do 9 dni w wariancie Plus. W PZU do 7 dni w wariancie Super.

3. Jakie Towarzystwa Ubezpieczeniowe akceptujemy?

RCI Banque SA Oddział w Polsce akceptuje wszystkie dostępne na rynku Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

4. W jakim zakresie powinna być zawarta polisa ubezpieczeniowa?

Kredytobiorca jest zobowiązany do ubezpieczenia pojazdu na rzecz Finansującego w zakresie AC (w tym również od ryzyka kradzieży) i OC.

 

5. Od jakiej wartości powinien być ubezpieczony samochód?

Dla pojazdów fabrycznie nowych według wartości fakturowej. Dla pojazdów używanych według wartości rynkowej ustalonej na podstawie katalogu Info Expert bądź Eurotax

6. W jaki sposób powinna być zawarta polisa, czy z cesją?

Polisa powinna być zawarta z cesją na RCI Banque S.A. Oddział w Polsce.

7. Jakie dokumenty są niezbędne przy wyjeździe pojazdem poza granicę kraju?

Na terenie UE obowiązuje ubezpieczenie OC, natomiast poza granicami UE wymagane jest posiadanie Zielonej Karty.

8. Kto jest zobowiązany do wypowiedzenia polisy OC?

Do wypowiedzenia umowy zobowiązany jest ubezpieczający, a więc właściciel pojazdu. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych art.28 „ Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy”.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KREDYT

1. Jaki jest zakres ubezpieczenia Kredytobiorcy „RCI-Bezpieczny Kredyt”?

Wraz z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. przygotowaliśmy ofertę która zabezpiecza przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, które ochronią również Twoich najbliższych. Zakres Ubezpieczenia obejmuje takie ryzyka jak:

- Czasową niezdolność do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku (jeżeli zdarzenie nastąpi powyżej 65 roku życia czasową niezdolność do pracy zastępuje hospitalizacja na skutek nieszczęśliwego wypadku),
- Trwała niezdolność do Pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku (jeżeli zdarzenie nastąpi powyżej 65 roku życia czasową niezdolność do pracy zastępuje hospitalizacja na skutek nieszczęśliwego wypadku),
- Śmierć z dowolnej przyczyny (jeżeli zdarzenie nastąpi powyżej 65 roku na skutek nieszczęśliwego wypadku),

Dodatkowo można skorzystać przy kredytach z rozszerzonej opcji ubezpieczenia, która obejmuje śmierć na skutek wypadku komunikacyjnego.

Przed przystąpieniem do umowy Ubezpieczenia kredytobiorca powinien zapoznać się z Warunkami Ubezpieczenia na życie Kredytobiorców „RCI-Bezpieczny Kredyt”, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki dostępne u Dealerów / Partnerów.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE LEASING

1. Jaki jest zakres ubezpieczenia Leasingobiorcy?

Wraz z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. przygotowaliśmy ofertę która zabezpiecza przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Zakres Ubezpieczenia obejmuje takie ryzyka jak:

- Hospitalizację na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
- Trwała niezdolność do Pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku (jeżeli zdarzenie nastąpi powyżej 65 roku życia czasową niezdolność do pracy zastępuje hospitalizacja na skutek nieszczęśliwego wypadku),
- Śmierć z dowolnej przyczyny

Przed przystąpieniem do umowy Ubezpieczenia kredytobiorca powinien zapoznać się z Warunkami Ubezpieczenia na życie Leasingobiorców Bezpieczny Leasing”, a w szczególności z zapisami dotyczącymi ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Warunki dostępne u Dealerów/Partnerów.
 

Wypełnij formularz kontaktowy

ZNAJDŹ DEALERA