LIKWIDACJA SZKÓD LEASING

LIKWIDACJA SZKÓD W LEASINGU

OGÓLNE WSKAZÓWKI

1) W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej, zgłoś szkodę bezzwłocznie do ubezpieczyciela i uzyskaj nadany indywidualny numer sprawy. 
2) Po otrzymaniu numeru szkody, zgłoś się do serwisu należącego do sieci autoryzowanych stacji obsługi (ASO) Renault.
3) Dogodny dla Ciebie serwis możesz znaleźć klikając na poniższy link:

4) Szkodę należy zgłosić również do RCI Leasing Polska Sp. z o.o.. W tym celu należy pobrać i uzupełnić formularz zgłoszenia szkody przesłać mailowo na adres 

szkody-leasing@rcibanque.com

5) Naprawa w autoryzowanej stacji obsługi rozliczona zostanie bezgotówkowo pomiędzy ubezpieczycielem, a serwisem.
6) Rozliczenie szkody następuje na podstawie faktury za naprawę.
7) Zgodnie z zawartą umową leasingową, samochód należy naprawić wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi. Naprawa w serwisie, który nie posiada autoryzacji do napraw danej marki jest nieakceptowana przez właściciela pojazdu.
8) W przypadku powzięcia informacji o kwalifikacji szkody jako całkowita, dokumentację otrzymaną od ubezpieczyciela należy bezzwłocznie przesłać na adres

szkody-leasing@rcibanque.com. W tytule maila prosimy o wpisanie „SZKODA CAŁKOWITA”.

ZASADY LIKWIDACJI SZKÓD CZĘŚCIOWYCH

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń zgodnie z warunkami ubezpieczenia i uzyskać nadany numer szkody.

 

Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela, szkodę należy zgłosić do RCI Leasing Polska Sp. z o.o. w celu uzyskania zgody i upoważnienia dla serwisu do odbioru odszkodowania za wykonaną naprawę pojazdu.

 

SZKODĘ NALEŻY ZGŁOSIĆ POPRZEZ WYSŁANIE SZCZEGÓŁOWO UZUPEŁNIONEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA SZKODY:

 

a) Leasingobiorca powinien zgłosić szkodę do RCI Leasing Polska Sp. z o.o. poprzez przesłanie mailowo uzupełnionego i podpisanego formularza  na adres

szkody-leasing@rcibanque.com 

b) W celu sprawnego zidentyfikowania Państwa sprawy, zalecane jest zatytułowanie maila: Zgłoszenie szkody częściowej; nr szkody …; nr rej. ….

UWAGA! Warunkiem otrzymania upoważnienia do odbioru odszkodowania jest brak zaległości w spłacie rat leasingowych.

Upoważnienie do odbioru odszkodowania na wskazany serwis wystawiane jest przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. niezwłocznie po otrzymaniu formularza zgłoszenia szkody, jednak maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych.

Do naprawy należy przystąpić po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela i dokonaniu oględzin przez rzeczoznawcę z Zakładu Ubezpieczeń lub pracowników serwisu ASO. Nie przedstawienie pojazdu do oględzin może skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Leasingobiorca zobowiązany jest do naprawy pojazdu wyłącznie w ASO - Autoryzowanej Stacji Obsługi.

Serwisy ASO marki Renault 
 

Wypłata odszkodowania od Ubezpieczyciela możliwa jest tylko i wyłącznie po przedstawieniu w Zakładzie Ubezpieczeń faktur za dokonaną naprawę.

Faktura za naprawę wystawiana jest przez serwis na Leasingobiorcę.

RCI Leasing Polska Sp. z o.o. nie wyraża zgody na wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania, kiedy odbiorcą odszkodowania ma być Leasingobiorca.

W przypadku wpływu odszkodowania na konto RCI Leasing Polska Sp. z o. o., zwrot odszkodowania na konto serwisu możliwy będzie po przesłaniu przez Leasingobiorcę lub Serwis faktury za naprawę pojazdu z Autoryzowanej Stacji Obsługi oraz decyzji wypłaty. 

Na prośbę Leasingobiorcy wydawana jest cesja przelewu wierzytelności do dochodzenia roszczeń od Ubezpieczyciela. 

ZASADY LIKWIDACJI SZKÓD CAŁKOWITYCH

1) Po powzięciu informacji, że szkoda została zakwalifikowana jako całkowita, należy niezwłocznie przesłać informację oraz dokumenty drogą elektroniczną do RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

2) Otrzymaną decyzję Ubezpieczyciela, wyliczenie szkody całkowitej, wyliczenie wartości pojazdu, wyliczenie wartości pozostałości, należy przesłać na adres:

szkody-leasing@rcibanque.com  

W celu sprawnego zidentyfikowania Państwa sprawy, zalecane jest zatytułowanie maila: Zgłoszenie szkody całkowitej; nr szkody …; nr rej. ….

3) W zgłoszeniu szkody całkowitej, prosimy o wskazanie adresu postoju uszkodzonego pojazdu oraz informację gdzie znajdują się nw. dokumenty:

a) Dowód rejestracyjny (w przypadku zatrzymania dowodu- pokwitowanie zatrzymania dowodu przez policję)
b) potwierdzenie OC oraz AC
c) 2 komplety kluczyków
d) książka serwisowa
e) instrukcje obsługi

4) W zgłoszeniu szkody całkowitej prosimy o przesłanie skanu aktualnej polisy OC/AC oraz dowodu rej. / pokwitowania zatrzymania dowodu rej. z policji.

5) Odszkodowanie zostanie przekazane przez Ubezpieczyciela na konto RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

6) Pozostałości pojazdu zostaną sprzedane wskazanemu przez Ubezpieczyciela oferentowi. W przypadku braku wskazania przez Ubezpieczyciela chętnego kupca na uszkodzone auto, RCI Leasing Polska Sp. z o.o. z pomocą Leasingobiorcy, dołoży wszelkich starań aby znaleźć nabywcę.

7) Ostateczne rozliczenie szkody całkowitej oraz umowy leasingowej nastąpi po sprzedaży i odbiorze pozostałości przez nabywcę oraz po otrzymaniu pełnego należnego odszkodowania od Ubezpieczyciela.

8) W przypadku wystąpienia kosztów parkingowych do ich pokrycia zobowiązany jest Leasingobiorca, który może ubiegać się o ich zwrot od Ubezpieczyciela, na podstawie zapłaconej faktury

9) Na Leasingobiorcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia kompletu kluczyków i dokumentów do pojazdu oraz dopilnowania, aby stan pojazdu w momencie odbioru przez nabywcę był zgodny ze stanem z dnia oględzin. W przypadku kiedy stan pojazdu nie będzie zgodny ze stanem z oględzin, Leasingobiorca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów z tym związanych.

10) Przypominamy o konieczności posiadania aktualnego ubezpieczenia OC  do momentu zbycia pozostałości pojazdu.

ZASADY LIKWIDACJI SZKÓD KRADZIEŻOWYCH:

1) Kradzież należy zgłosić niezwłocznie na policję i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia kradzieży.

2) Szkodę należy zgłosić niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń zgodnie z warunkami ubezpieczenia i uzyskać nadany numer szkody.

3) Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela, szkodę należy zgłosić do RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

  1. Szkodę należy zgłosić poprzez przesłanie mailowo uzupełnionego i podpisanego formularza  na adres szkody-leasing@rcibanque.com
  2. W celu sprawnego zidentyfikowania Państwa sprawy, zalecane jest zatytułowanie maila: Zgłoszenie szkody - KRADZIEŻ; nr szkody …; nr rej. ….

Leasingobiorca ma obowiązek zabezpieczyć wszystkie kluczyki, sterowniki od pojazdu, oryginał dowodu rejestracyjnego, oryginał potwierdzenia zgłoszenia kradzieży na policji oraz wszelką dokumentację i materiały wymagane w trakcie likwidacji szkody przez policję, ubezpieczyciela oraz pracownika RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

Po stronie RCI Leasing Polska Sp. z o.o. jest dostarczenie do ubezpieczyciela faktury zakupu pojazdu, karty pojazdu, dyspozycji wypłaty, cesji przeniesienia praw własności, potwierdzenia wyrejestrowania pojazdu

Umowa leasingowa jest finalizowana i rozliczana po uzyskaniu decyzji umorzenia dochodzenia z policji, decyzji wyrejestrowania pojazdu, oficjalnej decyzji od ubezpieczyciela oraz po zaksięgowaniu środków z odszkodowania na koncie RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

Pojazd nie zostanie wyrejestrowany do momentu umorzenia dochodzenia przez policję.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Jak należy zgłosić szkodę częściową?

Szkodę należy zgłosić na infolinii do danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz należy uzyskać nadany numer szkody.

Następnie szkoda powinna być zgłoszona niezwłocznie do RCI Leasing Polska Sp. z o.o. w celu otrzymania upoważnienia do odbioru odszkodowania.

Zgłoszenie szkody do RCI Leasing Polska Sp. z o.o. odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszenia szkody znajdującego się w  na stronie internetowej w zakładce RCI – Likwidacja szkód komunikacyjnych.  Formularz może zostać przesłany przez Leasingobiorcę lub pracownika serwisu ASO gdzie naprawa została zlecona.

2. Czy mogę naprawiać auto poza Autoryzowaną Stacją Obsługi danej marki?

Zgodnie z umową leasingową, auto musi być naprawiane w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki. RCI Leasing Polska Sp. z o.o. nie zgadza się na naprawy pojazdów w serwisach nieautoryzowanych.

 

3. Komu zostanie wypłacone odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego?

W przypadku szkody częściowej Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie na konto wskazanego autoryzowanego serwisu,  który dokonał naprawy. Wypłata odszkodowania następuje po przedstawieniu przez serwis faktury za naprawę.

W przypadku szkody całkowitej i kradzieżowej Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie na konto RCI Leasing Polska Sp. z o.o.

4. Na kogo wystawiana jest faktura VAT?

Serwis za naprawę auta wystawia fakturę na użytkownika pojazdu (Leasingobiorcę). Wyjątek stanowi naprawa pojazdu pokrywana z OC sprawcy, w sytuacji kiedy Leasingobiorca nie jest podatnikiem podatku VAT (patrz pytanie nr 5).

5. Kto odpowiada za zapłatę podatku VAT (płatność na rzecz Autoryzowanego serwisu wykonującego naprawę)?

Szkoda pokrywana z AC:

Naprawa pojazdu pokrywana z ubezpieczenia AC– ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w kwocie netto lub brutto (z VAT) w zależności od tego, od jakiej wartości był ubezpieczony pojazd. Jeżeli ubezpieczyciel wypłaca kwotę netto, obowiązek zapłaty VAT leży po stronie Leasingobiorcy.

Szkoda pokrywana z OC sprawcy:

W przypadku naprawy pojazdu pokrywanej z ubezpieczenia OC sprawcy, możliwe są dwa przypadki:

  • Leasingobiorca jest płatnikiem podatku VAT – w tym przypadku Leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT
  • Leasingobiorca NIE jest płatnikiem podatku VAT  ( i złoży stosowne oświadczenie wysyłając formularz zgłoszenia szkody) – w tym przypadku podatek VAT zostanie zapłacony przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. na podstawie faktury za naprawę wystawionej na RCI (co stanowi wyjątek od generalnej zasady opisanej w pyt. 4 i obowiązuje od 09/07/2018r).

6. Czy uszkodzona szyba naprawiana jest z polisy AC czy z AutoSzyby?

Jeśli Leasingobiorca wykupił ubezpieczenie AutoSzyby, może z niego skorzystać. Jeśli leasingobiorca nie posiada takiego ubezpieczenia, naprawa rozliczana jest z ubezpieczenia AC.

7. Czy wymiana uszkodzonej szyby musi odbywać się w Autoryzowanym Serwisie danej marki?

Naprawa uszkodzonej szyby powinna odbywać się w Autoryzowanym Serwisie.

8. Jak należy postępować gdy szkoda zostanie przekwalifikowana ze szkody częściowej  na całkowitą?

Leasingobiorca powinien przesłać formularz zgłoszenia szkody + decyzje z Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zmianie kwalifikacji szkody na adres szkody-leasing@rcibanque.com

9. Czy użytkownik ma prawo pierwokupu wraku?

W przypadku szkody całkowitej umowa leasingu wygasa, a pozostałości Pojazdu sprzedawane są wskazanemu przez ubezpieczyciela oferentowi.

10. Kiedy umowa leasingowa zostanie rozliczona?

Ostateczne rozliczenie umowy leasingowej przez Dział Obsługi nastąpi w terminie do dwóch tygodni po sprzedaży i odbiorze pozostałości przez nabywcę oraz po otrzymaniu pełnego należnego odszkodowania od Ubezpieczyciela.

11. Kiedy następuje zgłoszenia roszczenia z polisy GAP?

Zgłoszenie z polisy GAP następuje po rozliczeniu umowy, która wygasła w wyniku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. Leasingobiorca wraz z rozliczeniem umowy otrzymuje formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu straty finansowej GAP oraz wykaz wymaganych dokumentów, które należy przesłać bezpośrednio do Ubezpieczyciela Cardif.

12. Jak należy postępować w przypadku kradzieży pojazdu?

W przypadku stwierdzenia kradzieży pojazdu, należy niezwłocznie zgłosić ją na policję oraz do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Następnie szkodę należy zgłosić do RCI Leasing Polska Sp. z o.o. poprzez przesłanie mailowo uzupełnionego i podpisanego formularza  na adres szkody-leasing@rcibanque.com